ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการระดมทุน เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อสาธารณชน

Main Article Content

ปัฐมาภรณ์ สินทรัพย์

Abstract

ปัจจุบันเงินสกุลดิจิทัลได้รับความนิยมใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเพื่อการลงทุนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น ผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ซึ่งเป็นบริษัทหรือองค์กรที่มีแนวคิดในการสร้างโครงการใหม่ ๆ ได้มีการนำเงินสกุลดิจิทัลไปใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุน เพื่อเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อสาธารณชนและก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมินขึ้น ซึ่งภาครัฐได้ตระหนัก ถึงความสำคัญในการควบคุมกำกับการระดมทุนเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อสาธารณชนให้เป็นระบบที่มีมาตรฐานและกำหนดหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองนักลงทุน ซึ่งเป็นที่มาของการตราพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 รวมตลอดถึงการมีมาตรการจัดเก็บภาษีเงินได้ โดยการตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2561 และในภายหลังกรมสรรพากรได้ออกคู่มือคำแนะนำการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัลเพื่อสร้างความชัดเจนสำหรับแนวทางปฏิบัติและการจัดเก็บภาษีให้มากยิ่งขึ้น


อย่างไรก็ตาม การตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2561 และคู่มือการเสียภาษีเงินได้ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมและขาดความชัดเจนเกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการระดมทุนเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อสาธารณชนอยู่หลายประการ 


ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้ทำการศึกษามาตรการในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการระดมทุนเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อสาธารณชนของประเทศไทยตามประมวลรัษฎากรและทำการศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร์ที่มีมาตรการในการจัดเก็บภาษีเงินได้ นิติบุคคลอย่างเป็นระบบและจัดเก็บภาษีได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของโทเคนดิจิทัลประเภทต่าง ๆ  พร้อมทั้งวิเคราะห์สภาพปัญหาและนำมาสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยผู้เขียนเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรกำหนดนิยามความหมายของโทเคนดิจิทัลแต่ละประเภทให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อสะท้อนถึงสิทธิที่กำหนดไว้ในโทเคนดิจิทัลและลักษณะของการเป็นเครื่องมือทางการเงิน


             

Article Details

Section
Articles

References

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ภาษาอังกฤษ

Rutejiri Cooke Akpokona , ‘The Potential of a Blockchain-Driven Fractional Ownership System in Addressing the Housing Financing needs of Nigeria’ (Master Thesis Universsity of Applied Sciences 2022).

บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์

ภาษาอังกฤษ

Rudiger Fahlenbrach and Marc Frattaroli, ‘ICO investors’ (2020) Financial Markets and Portfolio Management <https://doi.org/10.1007/s11408-020-00366-0>สืบค้นเมื่อ 9 กรกฎาคม 2566.

Rohr Jonathan and Wright Aaron, ‘Blockchain-Based Token Sales, Initial Coin Offerings, and the Democratization of Public Capital Markets’ (2017) Cardozo Legal Studies Research Paper No. 527, University of Tennessee Legal Studies Research Paper No. 338 <https://ssrn.com/abstract=3048104> สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2565.

ประกาศ

ภาษาไทย

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ.18/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 11) ห้ามขาย Utility Token ประเภทพร้อมใช้บางประเภท.

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 15/2561 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน.

ภาษาต่างประเทศ

Internal Revenue Service Notice 2014-21 ‘The notice provides this guidance in the form of answers to frequently asked questions’ < https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-14-21.pdf> สืบค้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2566.

ข้อหารือและคำสั่ง

ภาษาไทย

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528 เรื่อง การใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล.

ร่างกฎหมาย

ภาษาต่างประเทศ

Proposal for a Regulation of The European Parliament and of The Council on Markets in Crypto-assets and amending Directive (EU) 2019/1937) 2020 (European Commission).

สัมภาษณ์

ภาษาไทย

สัมภาษณ์ มงคล ขนาดนิด, ผู้อำนวยการกองกฎหมาย, กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, (สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไท, 2 กุมภาพันธ์ 2565).

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ภาษาไทย

นพพร เจริญกิจราษฎร์ และโสมิกา ภคภาสน์วิวัฒน์, ‘การจัดเก็บภาษีสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ความแน่นอนที่ไม่แน่นอน’ (9 ธันวาคม 2021) <https://techsauce.co/saucy-thoughts/about-digital-asset-tax> สืบค้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2566.

สุมาพร มานะสันต์, ‘ทิศทางภาษี ICO’ (Legal Vision : นิติทัศน์ 4.0, 26 มิถุนายน 2561) <https://www.bangkokbiznews.com/blogs/columnist/119850> สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2566.

สุมาพร มานะสันต์, ‘Asset Tokenization กับการระดมทุนในอนาคต’ (Legal Vision : นิติทัศน์ 4.0, 2 กันยายน 2563) สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2566.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน, ‘Utility Token: พัฒนาการและการกำกับดูแล’ <https://www.sec.or.th/TH/ Template3/Articles/ 2565/301265.pdf> สืบค้นเมื่อ 1 มกราคม 2566.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน, ‘ไอซีโอพอร์ทัลคือใคร?’ <https://www.sec.or.th/TH/pages/lawandregulations/ icoportal.aspx> สืบค้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2566.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน, ‘การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน ICO’ <https://www.sec.or.th/TH/pages/ lawandregulations/initialcoinoffering.aspx>สืบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2564.

ภาษาต่างประเทศ

Andries Verschelden and Jeremy Nau, ‘The Tokenization of Real Estate: Using Blockchain to Unlock Liquidity, Fractional Ownership and Beyond’ (Armanino LLP) สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2566.

Australian Securities and Investment Commission, ‘Crypto-assets’ <https://asic.gov.au/regulatory-resources/digital-transformation/crypto-assets/> สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2566.

Australian Government, The Treasury, ‘Initial Coin Offerings Issues Paper’ (January 2019) <https://treasury.gov.au/sites/default/files/2019-03/c2019-t353604-Issues_Paper-1.pdf> สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2566.

Ash Bennington, ‘The Simplest Way to Understand Why The DAO Was a Security’ <https://www.coindesk.com/simplest-way-understand-dao-security> สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2566.

Desmond Teo, ‘Key tax considerations when transacting in digital tokens’ (EY, 31 August 2021) <https://www.ey.com/en_sg/you-and-the-taxman/key-tax-considera tions-when-transacting-in-digital-tokens> สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2566.

Josias Dewey and Samir Patel, ‘Blockchain & Cryptocurrency laws and Regulations 2023’ (Global legal insights) < https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/14-u-s-federal-income-tax-implications-of-issuing-investing-and-trading-in-crypto currency> สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2566.

Kenneth Pereire and YingXin Lin, ‘Global Legal Insights Blockchain & Cryptocurrency Regulation 2023, Singapore’ <https://www.globallegalinsights.com/ practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/singapore> สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2566.

Lynda Brumm and Michael Bona, ‘Australia Corporate - Taxes on corporate income’(PwC) <https://taxsummaries.pwc.com/australia/corporate/taxes-on-corporate-income> สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2566.

Monetary Authority of Singapore, ‘A Guide to Digital Token Offerings’ (26 May 2020)

<https://www.mas.gov.sg/-/media/mas/sectors/guidance/ guide-to-digital-to ken-offerings-26-may-2020.pdf> สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2566.

Sherry Grabow, ‘United States: Corporate – Taxes on corporate income’ (PwC) <https://taxsummaries.pwc.com/united-states/corporate/ taxes-on-corporate-income> สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2566.

U.S. Securities and Exchange Commission, ‘Framework for “Investment Contract” Analysis of Digital Assets’ < http://www.sec.gov/corpfin/framework-investment-contract-analysis-digital-assets> สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2566.

รายงานผลการวิจัย

ภาษาต่างประเทศ

Lucía Pacheco, ‘Implementing the principle of “same activity, same risk, same regulation and supervision”: activity vs entity-based frameworks’ (a (Financial Systems, BBVA Research October 14, 2021) <https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2021/10/EconomicWatch_Imple menting_the_principle_of_same_ activity_same_risk_same_regulation_and_supervisionWB.pdf>

OECD, ‘Initial Coin Offerings (ICOs) for SME Financing’ (2019) สืบค้นเมื่อ 9 กรกฎาคม 2566.

เอกสารประกอบการสัมมนา

ภาษาต่างประเทศ

Mathieu Chanson Marten Risius and Felix Wortmann, ‘Initial coin offerings (ICOs): An Introduction to the novel funding mechanism based on blockchain technology’ (Twenty-fourth Americas Conference on Information Systems, New Orleans, 2018).

เอกสารอื่น ๆ

ภาษาไทย

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, ‘คู่มือคำแนะนำการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล’ (มกราคม 2565 เอกสารฉบับนี้เป็นคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการยื่น แบบฯ ประจำปี 2564 และตัวอย่างการคำนวณครอบคลุมเฉพาะผู้มีเงินได้บางกรณีเท่านั้น).

สันสกฤต วิจิตรเลขการ, ‘เอกสารประกอบการบรรยาย ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ TFRSs กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน’, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (29 กรกฎาคม 2563).

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ‘Utility Token: พัฒนาการและการกำกับดูแล’ (30 ธันวาคม 2565) .

ภาษาต่างประเทศ

Edmund Hillary Fellowship, ‘New Zealand: Unlocking Blockchain’s Potential: Recommendations on Regulation and Policy’ (2017) <https://static1.squarespace.com/ static/57cd3bd059cc6804d1884b86/t/5a39dbbd419202030eebdc18/1513741249608/ NZ+Unlocking+Blockchains+Potential+-+Dec+2017.pdf>.

Global Digital Finance, ‘Code of Conduct Taxonomy for Cryptographic Assets’ (10 October 2018) <https://www.gdf.io/wp-content/uploads/2019/08/0010_GDF_ Taxonomy-for-Cryptographic-Assets_Proof-V2-260719.pdf>.

PWC, ‘In depth A look at current financial reporting: Cryptographic assets and related transactions: accounting considerations under IFRS issues’ (No.2019-05) <https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/ifrs/publications/ifrs-16/cryptographicassets-related-transactions-accounting-considerations-ifrs-pwc-in-depth.pdf>.

United States District Court, Southern District of New York, ‘Case: Securities and Exchange Commission vs Ripple Labs, Inc., Bredley Garlinghouse, and Christian A. Larsen’ <http://www.sec.gov/litigation/complaints/2020/comp-pr2020-338.pdf>.