จักกวัตติสูตร: วิเคราะห์เชิงแนวคิดเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

Main Article Content

พระมหาอุทิศ กวิวํโส

บทคัดย่อ

ส�ำ หรับสังคมไทย ในฐานะที่พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวัฒนธรรม และเป็น
สถาบันทางสังคมสถาบันหนึ่งที่มีนักบวชคือ พระสงฆ์ มิใช่เป็นแต่เพียงผู้ท�ำ หน้าที่เป็นสื่อติดต่อ
กับสิ่งที่มองไม่เห็น เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์โดยการท�ำ พิธีกรรม แต่หมายถึง
ผู้เดินทางลัดในการปฏิบัติธรรม ค�ำ สอนทางศาสนามิได้เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรืออ�ำ นาจเบื้องบน
เหนือธรรมชาติ แต่เป็นการแสดงกฎธรรมชาติและความเจริญแห่งชีวิตอย่างธรรมดาเท่านั้น
ศาสดามิใช่ตัวแทนของอำ นาจเบื้องบน หรือผู้บันดาลความรอดพ้นแก่มนุษย์ผู้เชื่อฟัง แต่หมาย
ถึงผู้ค้นพบความจริงแห่งธรรมชาติ และทำ หน้าที่เป็นครูช่วยชี้ทางเดินแก่ผู้หลงทาง การทำ ความ
เข้าใจพระพุทธศาสนาในมุมมองที่ถูกต้องในท่ามกลางยุคสมัยที่สังคมสลับซับซ้อน ในสมัยที่คนใน
สังคมมีความเชื่อที่สับสน คำ สอนทางศาสนาจึงถูกท้าทายกับความรู้ที่สัมผัสได้ อรรถปริวรรต
ศาสตร์ หรือ ศาสตร์แห่งการตีความ เป็นแนวคิดหรือทฤษฎีที่สำ คัญศาสตร์หนึ่งที่ได้ถูกนำ มาใช้
ในการทำ ความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทำ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาสาระทางศาสนาซึ่งมีความลุ่มลึกดังที่กล่าวแล้วข้างต้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ