เผยแพร่แล้ว: 03.12.2018

รูปแบบการจัดงานทอดกฐินที่พึงประสงค์ในพุทธศตวรรษที่ 26

ศิรินทร มุขสาร, พระครูสุธีคัมภีรญาณ -, ประยูร แสงใส, ประจัญ จันเติบ

44-57

การศึกษาเชิงวิเคราะห์พระธาตุเจดีย์ในประเทศไทย

พระสังเวียน ธีรปญฺโญ, พระครูสุธีคัมภีรญาณ -, จิรภัทร แก้วกู่, ประยูร แสงใส

81-96

วัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย

ปฏิมาภรณ์ อรรคนันท์, สัญญาเคณาภูมิ ภักดีโพธิ์สิงห์

108-130

บทบาทผู้บริหารสตรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปิยาภรณ์ ลิมโพธิ์ทอง, สัญญา เคณาภูมิ, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร

131-147

แนวทางการจัดการสวัสดิการสังคม : ภาครัฐ : องค์กรชุมชน

วนัสนันท์ โสดาปัดชา, ภักดี โพธิ์สิงห์, สัญญา เคณาภูมิ

160-176

การศึกษาสภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ว่าที่ ร.ต.พิศดาร แสนชาติ, ผศ.ดร.ชมพูนุท โมราชาติ, ผศ.ดร.อนุชา เพียรชนะ

258-275

ทุนทางสังคมกับการจัดการสุขภาพชุมชนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

สุทธิพงษ์ สุทธิลักษมุนีกุล, กัญญารัตน์ กันยะกาญจน์, วิชัย ลุนสอน

392-407

การบริหารสถานศึกษากับการจัดการโครงการป้องกันพฤติกรรมการเสพยาเสพติด: กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

วราภรณ์ พุทธวงษ์, วรรณารัตน์ อัศวเดชาชาญยุทธ์, อนันต์ เตียวต๋อย, อำนวย บุญรัตนไมตรี

425-441

ผ้าซิ่น : กรณีศึกษาเมืองชะนะสมบูน แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

สุปิยา ทาปทา, อานันท์ ทาปทา, กาญจนา ชินนาค, สุดาพร ตังควนิช, ชนันต์รัตน์ รูปใหญ่, ศศิธร อดิศรเมธากุล, พอนสะวัน เทพพะสุรินทอน, ดาวัน ทำมะวง

442-457