รูปแบบการจัดงานทอดกฐินที่พึงประสงค์ในพุทธศตวรรษที่ 26

Main Article Content

ศิรินทร มุขสาร
พระครูสุธีคัมภีรญาณ -
ประยูร แสงใส
ประจัญ จันเติบ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการจัดงานทอดกฐินพึ่งประสงค์ในพุทธ
ศตวรรษที่ 26 เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เทคนิคเดลฟาย
มีการจัดสนทนากลุ่ม และใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า กฐินเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้า
ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสแล้วรับผ้านั้นมาทำเป็น
ผ้าไตรจีวรได้ ภายใน 1 เดือนนับจากวันออกพรรษา คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึงวันขึ้น
15 ค่ำ เดือน 12 รูปแบบการทอดกฐินในสมัยพุทธกาลมิได้แยกประเภทไว้และเป็นวิถีการทำบุญ
ที่เรียบง่าย มีเพียงอัฐบริขารไปทอดถวายและผ้าที่นำไปทอดถวายเป็นผ้าสีขาวเพราะพระภิกษุ
ทำผ้าไตรจีวรเอง ระยะหลังพระพุทธเจ้าจึงทรงมีพระบรมพุทธานุญาตคหบดีจีวรได้และรูปแบบ
การจัดงานทอดกฐินที่รักษาพระวินัยโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงจากพุทธบัญญัติ เพื่อเอื้อประโยชน์
ต่อการประพฤติพรหมจรรย์ของพระภิกษุ การทอดกฐินต้องปลอดสุราเมรัย ปลอดอบายมุข
การทอดกฐนิ ต้องไม่ม่งุ เน้นเรอื่ งเงนิ ไม่เบยี ดเบยี นชวี ติ สตั ว์ ไม่ฟ่มุ เฟือย ผลของการทอดกฐนิ นนั้
ต้องให้ได้ประโยชน์แก่ผู้รับกฐิน ผู้ทอดกฐิน และชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ