แนวโน้มในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผิด ในระดับคำ วลี และประโยค: กรณีศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Main Article Content

จุฑามณี ทิพราช
สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล
นิติรัตน์ อุทธชาติ
ฐานิยา ทองไทย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและแนวโน้มของการแปลภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยผิดในระดับคำ วลี และประโยค กรณีศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ยังต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างในการแปล
ผิดของนักศึกษาที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน มีนักศึกษาจำนวน
156 คน จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาวิชาอังกฤษธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เข้าร่วมงานวิจัยนี้ นักศึกษาทั้งหมดทำแบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ นักศึกษา 78 คน ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมวิจัยโดยคัดเลือกจากผลแบบทดสอบความสามารถทางภาษา
อังกฤษ และแบ่งนักศึกษาทั้ง 78 คน ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 26 คน ตามระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษได้แก่ ระดับต่ำ ระดับกลาง และระดับสูง นักศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม
ทำแบบทดสอบการแปลข้อความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ผลที่ได้จากแบบทดสอบ
การแปลจะเก็บไว้เป็นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาชนิดและแนวโน้มความ
ผิดพลาดในการแปล ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีการแปลผิดพลาดที่แบ่งได้เป็น 4 ชนิด ได้แก่ การแปลผิด การแปลขาด การแปลเกิน และการเรียงลำดับคำและวลีผิด
สาเหตุหลักของการแปลผิด คือ นักศึกษาไม่เข้าใจความหมายของคำในบริบทและโครงสร้าง
ทางวากยสัมพันธ์ของภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังพบว่านักศึกษาที่มีระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่แตกต่างกันมีการแปลข้อมูลชนิดเดียวกันผิด
ในปริมาณและชนิดของการแปลผิดที่เหมือนกัน ผลการวิจัยนี้สามารถนำมาสรุปได้ว่าไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษกับการแปลผิด

Article Details

บท
บทความวิชาการ