บทบาทด้านการเมืองการปกครองของบูเช็กเทียนในวรรณกรรมร่วมสมัยต่างประเภท

Main Article Content

รองศาสตราจารย์ พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายจะวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของพระนางบูเช็กเทียนด้านการเมืองการปกครองในวรรณกรรมร่วมสมัยต่างประเภทโดยใช้ตัวบทที่เป็นหนังสือ ได้แก่ วรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนเรื่องซุยถังเล่มที่ 4-5 บูเช็กเทียน ซิกังตอนบูเช็กเทียน จักรพรรดินีโหด และตัวบทที่เป็นละครชุดจีนซึ่งทำเป็นดีวีดี ได้แก่ บูเช็กเทียนจอมนางเหนือแผ่นดินและบูเช็กเทียนนางพญาบัลลังก์ทองผลการวิเคราะห์พบว่าบทบาทของพระนางบูเช็กเทียนในวรรณกรรมประเภทหนังสือนั้นมีเนื้อหาแสดงถึงคุณสมบัติด้านให้โทษต่อราชวงศ์ถัง ขุนนาง บ้านเมืองและประชาชนมากกว่าให้คุณแต่เนื้อหาในวรรณกรรมประเภทบทละครชุดจีนพบว่าบทบาทของพระนางบูเช็กเทียนแสดงถึงคุณสมบัติด้านที่ให้คุณต่อราชวงศ์ถัง ขุนนาง บ้านเมืองและประชาชนมากกว่าให้โทษ ทั้งนี้อาจเพราะวรรณกรรมที่เป็นหนังสือดังกล่าวข้างต้นแต่งในสมัยโบราณ
อีกทั้งผู้แต่งมักเป็นเพศชาย และชาวจีนในมัยก่อนจะยึดมั่นในระบอบปิตาธิปไตย จึงไม่ยอมรับความสามารถของพระนางบูเช็กเทียนในด้านการเมืองการปกครอง แต่ผู้เขียนบทละคร
ชุดจีนดังกล่าวข้างต้นเป็นบุคคลในยุคปัจจุบัน ซึ่งยอมรับในเรื่องสิทธิสตรี และสติปัญญาความรู้
ความสามารถของสตรีว่า สามารถมีเท่าเทียมกับบุรุษได้ เมื่อสตรีมีการศึกษาเล่าเรียนเช่นบุรุษ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ