การบริหารสถานศึกษากับการจัดการโครงการป้องกันพฤติกรรมการเสพยาเสพติด: กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

วราภรณ์ พุทธวงษ์
วรรณารัตน์ อัศวเดชาชาญยุทธ์
อนันต์ เตียวต๋อย
อำนวย บุญรัตนไมตรี

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารสถานศึกษาเพื่อป้องกัน
พฤติกรรมการเสพยาเสพติด 2) ศึกษาการจัดการโครงการป้องกันพฤติกรรมการเสพยา
เสพติดในสถานศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับการจัดการ
โครงการป้องกันพฤติกรรมการเสพยาเสพติด และ 4) แสวงหาแนวทางการบริหารจัดการ
สถานศึกษาเพื่อป้องกันพฤติกรรมการเสพยาเสพติด
ขอบเขตการวิจัยเป็นการศึกษาพื้นที่สำนักงานเขตจอมทองและเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 19 โรงเรียน ทำการศึกษาโดยการแจกแบบสอบถามกับ ผู้บริหารและครู จำนวน 888 ตัวอย่าง นำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผล ด้วยวิธีการเชิงปริมาณ
ด้วยค่าสถิติ Canonical Correlation และ Path Analysis ตามสมมุติฐานการวิจัยและ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ด้วยคำถามเชิงลึกมาสนับสนุนข้อค้นพบ
ของการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยและผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัย พบว่า การบริหารสถานศึกษาเพื่อการจัดการโครงการป้องกันพฤติกรรมการเสพยาเสพติดในการวางแผนกลยุทธ์และการประสานงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน ในขณะเดียวกันความสำเร็จของการจัดการโครงการป้องกันพฤติกรรมการเสพยาเสพติดในการบรรลุเป้าหมาย ความพึงพอใจต่อโครงการ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และประสิทธิภาพของโครงการอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นเดียวกัน ทำให้พบแนวทางการบริหารสถานศึกษาเพื่อการจัดการโครงการป้องกันพฤติกรรมการเสพยาเสพติด โดยควรเน้นการวางแผนกลยุทธ์และการประสานงานซึ่งเป็นส่วนต่อความสำเร็จของการจัดการโครงการป้องกันพฤติกรรมการเสพยาเสพติดในด้านการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และประสิทธิภาพของโครงการ เมื่อสถานศึกษาดำเนินการตามตัวแบบแล้วจะเกิดการบริหารสถานศึกษาเพื่อความสำเร็จของการจัดการโครงการป้องกันพฤติกรรมการเสพยาเสพติดได้ในอนาคตต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ