ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคา

Main Article Content

ผศ.ดร. ศศิธร เชาวรัตน์
ดร.ชาตรี ศิริสวัสดิ์

บทคัดย่อ

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษา
ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็น ระบบโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อมุ่งผล
สัมฤทธิ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการวิจัยนี้จึงมุ่ง ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาของ คณะมนุษยศาสตร์
และ สังคมศาสตร์ ทำการสุ่มอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ทดสอบ
นัย สำคัญของสหสัมพันธ์คาโนนิคอล โดยใช้ไคสแควร์และสัมประสิทธิ์คาโนนิคอล พบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากร ได้แก่ เจตคติต่อการมี ส่วนร่วม แรงจูงใจ
ในการทำงาน บรรยากาศขององค์กร และการติดต่อสื่อสาร

Article Details

บท
บทความวิชาการ