นโยบายภาครัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อสัมฤทธิ์ผล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กรณีศึกษาศูนย์ป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี

Main Article Content

นิรันดร์ บุญสิงห์
ธรรมนิตย์ วราภรณ์

บทคัดย่อ

This study aimed to develop a casual model of the government policies,
people participation, and the success of drought prevention and solution in
Center of Disaster Prevention and Mitigation of Region 13 in Ubon Ratchathani
Province in Thailand .The sample representatives of this study were a total of
399 people, chosen by Simple Random Sampling, living in the area belonging
to the region 13 center located in Ubon Ratchathani. Survey questionnaires
with five rating scales, Reliability at 0.98, were applied for data collection.
The findings found in this study demonstrated that the assigned casual model
were corresponding to the empirical evidence, consistent with all indicators
such as (= 30.35 df = 22 p-value = 0.110 RMSEA = 0.031 GFI = .98, AGFI =
.96, CFI = 1.00, NFI = .99, NNFI = .99 and CN = 513.60 ) It was found that
the government policies were directly affect the people participation and the
drought prevention and solution, the statistical significance at 0.01. Furthermore,
the people participation was directly impact the drought prevention and
solution, the statistical significance at 0.01. Consequently, the government
policies were direct and indirect influence the drought prevention and solution

Article Details

บท
บทความวิชาการ