วัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย

Main Article Content

ปฏิมาภรณ์ อรรคนันท์
สัญญาเคณาภูมิ ภักดีโพธิ์สิงห์

บทคัดย่อ

ประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ใช่ได้มาง่ายดายซึ่งต้องอาศัยกระบวนการยาวนานพอสมควร เพื่อกล่อมเกลาผู้คนให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ด้วยการบ่มเพาะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยโดยผ่านการศึกษาอบรม ปลุกฝั่งประชาชนให้ศรัทธาต่อวิถีประชาธิปไตย และหล่อหลอมจนกลายเป็นพฤติกรรมที่ดีงามของคนในสังคมประชาธิปไตย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอื้ออำนวยต่อระบอบการเมืองการการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอันจะส่งผลต่อโครงสร้างและพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน
ที่เป็นแบบประชาธิปไตย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ