การศึกษาคุณลักษณะทางด้านประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Main Article Content

ไพศาล พากเพียร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางด้านประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะด้านประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจำนวน 17,434 คน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 377 คน เครื่องมือที่ใช้
ได้แก่ แบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
คุณลักษณะทางด้านประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือการยึดมั่นในความกตัญญู
เชิดชูชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือการยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่น การรู้จักบทบาทหน้าที่ การรู้จักเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกัน การมีความรับผิดชอบ การคิดถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน
การมีน้ำใจและการปฏิบัติด้วยมารยาทที่ดีงามของไทย ความเป็นผู้มีวินัยในตนเอง การยอมรับ
และเคารพในสิทธิหน้าที่ของผู้อื่น การยึดคุณธรรมในการดำเนินชีวิตการใช้ปัญญาหรือเหตุผล
ในการตัดสินปัญหาตามลำดับ
แนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะด้านประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก คือบทบาทอาจารย์ในการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ การจัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในฐานพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในสังคมไทยการจัดกิจกรรมเรียนรู้ประชาธิปไตยในการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ