การปรับใช้หลักพุทธจริยธรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ขนาดเล็กให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

Main Article Content

พายุ ภูคำวงษ์

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อเสนอแนวทางการปรับใช้หลักพุทธจริยธรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเอกสาร และ สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายมีการจัดสนทนากลุ่มแล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการเชิงพรรณนา ตามหลักอุปนัยวิธี ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธจริยธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาแบ่งเป็น 3 ขั้น
ขั้นต้น คือ ศีล ขั้นกลางคือ อกุศลกรรมบถ 10 และขั้นสูงคือ มรรค 8 หลักพุทธจริยธรรม
เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้การทำงานมีประสิทธิภาพนั้น ประกอบด้วย หลักสุจริต 3 พรหมวิหาร 4 สังคหะวัตถุ 4 อิทธิบาท 4 สารานียธรรม 6 และสัปปุริสธรรม 7 ส่วนแนวทาง
การปรับใช้หลักพุทธจริยธรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กให้การทำงาน
มีประสิทธิภาพนั้น คือแนวทางการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา และแนวทางการพัฒนาตามหลักภาวนา 4

Article Details

บท
บทความวิชาการ