กลยุทธ์การพัฒนาระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มต้นกล้าวิสาหกิจชุมชนอำนาจเจริญ

Main Article Content

รักประชา ธิศาเวช
สังวาล สมบูรณ์
สุมาลี เงยวิจิตร

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มต้นกล้าวิสาหกิจชุมชนอำนาจเจริญ วัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการผลิต
(2) สร้างกลยุทธ์การพัฒนา และ (3) ประเมินกลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สถิติใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลพบว่า 1. สภาพการผลิต ปัจจัยบุคคล เศรษฐกิจ สังคม มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 50 – 59 ปี ประสบการณ์เคยประกอบอาชีพรับจ้าง การศึกษาระดับประถมศึกษา แหล่งความรู้ได้จากบรรพบุรุษ
การปลูกข้าวเป็นแบบโบราณ ใช้แรงงานครัวเรือน แปลงนาโดยรอบเป็นของคนอื่นที่ใช้สาร
เคมี สภาพดินร่วนปนทราย ผลผลิตเฉลี่ยน้อยกว่า 400 กิโลกรัม/ไร่ 2. การสร้างกลยุทธ์
โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สนทนากลุ่ม ประชุม กำหนด TOWS Matrix ได้กลยุทธ์ ดังนี้
1) เชิงรุก คือ นำทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ลดต้นทุน 2) เชิงแก้ไข คือ พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และด้านการเงิน ตลาด บริการ และเทคโนโลยี 3) เชิงป้องกัน คือ ขยายตลาด
สู่พื้นที่/เครือข่าย โครงการส่งเสริมภาครัฐ ลูกค้าสัมพันธ์ ผลิตตลอดโซ่คุณค่า 4) เชิงรับ
คือ ปรับปรุงมาตรฐานแบบชุมชนรับรอง ขอรับการสนับสนุนวิจัยและพัฒนาจากรัฐ/เอกชน
ผลสร้างกลยุทธ์ได้ 3 ระดับ คือ องค์กร วิสาหกิจ และหน้าที่ กำหนดทิศทางโดยสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และนโยบาย 3. การประเมินกลยุทธ์ จากแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ กำหนดแผนที่กลยุทธ์ โครงการ พัฒนาตัวชี้วัดตามกรอบ BSC ค่าเฉลี่ยภาพรวมด้านความเหมาะสม/เป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจโครงการปรับปรุงมาตรฐานแบบชุมชนรับรอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก รายด้านอยู่ในระดับมาก คือ การประเมินคู่มือ
ส่วนต่ำสุด คือ การวางแผน

Article Details

บท
บทความวิชาการ