เผยแพร่แล้ว: 2018-06-22

ข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับหมิ่นประมาทและดูหมิ่นในกฎหมายอาญา

นางสาวสุรัสวดี แสนสุข, นายพลสิทธิ์ จิระสันติมโน

68-94

ตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้อำนวยการ สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบา

วาสนา คำด้วง, สำเริง บุญเรืองรัตน์, สงวนพงศ์ ชวนชม, ศรุดา ชัยสุวรรณ

203-217