วิวัฒนาการทางการแพทย์เกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ อันมีผลต่อกฎหมายว่าด้วยบุคคล

Main Article Content

นายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์

บทคัดย่อ

บทความนี้ มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงวิวัฒนาการทางการแพทย์เกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ที่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยมากมายหลากหลายวิธีการในการเจริญพันธุ์สำหรับ
ช่วยเหลือผู้ที่มีบุตรยากให้สามารถมีบุตรได้โดยผ่านวิธีการทางการแพทย์ที่ทันสมัย แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวก็ยังพบปัญหาต่าง ๆ มากพอสมควรในการที่จะตอบ
ปัญหาทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยบุคคลของไทยในปัจจุบัน จนกระทั่ง
ได้มีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์
ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ แต่เนื่องจากยังเป็นกฎหมายใหม่อยู่จึงต้องมี
การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจถึงความสำคัญของกฎหมายดังกล่าวโดยการเปรียบเทียบ
กับกฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้ว อาทิ กฎหมายว่าด้วยบุคคล เพื่ออธิบายถึงข้อเปรียบเทียบและ
ข้อแตกต่างของกฎหมายทั้งสองฉบับเพื่อนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน รวมถึงบทความนี้ยังมุ่งที่จะอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ของพระราชบัญญัติดังกล่าวอีกด้วย

Article Details

บท
บทความวิชาการ