การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมคราม

Main Article Content

ชัยโรจน์ ธนสันติ
มาลี ไชยเสนา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผ้าย้อมครามใน 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานีดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
การสนทนากลุ่ม เก็บข้อมูล ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผ้าย้อมคราม โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 20 คนสัมภาษณ์เชิงลึกสมาชิก
กลุ่มทอผ้าย้อมคราม 4 คนขั้นตอนที่ 2 ร่างและทดลองใช้รูปแบบ โดยจัดสนทนากลุ่มแล้วนำร่าง
รูปแบบไปทดลองในกลุ่มที่เริ่มก่อตั้ง ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 18 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมคราม พบว่า มีการรวบรวมและจัดแสดงความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมคราม
1) หลักการ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ อย่างเป็นระบบ 2) วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิก
กลุ่มพัฒนาตนเองในการจัดการความรู้ 3) มีกระบวนการจัดการความรู้ 5 ขั้นตอน คือ (1) การบ่งชี้
ความรู้ (2) การแสวงหาความรู้ (3) การจัดเก็บความรู้ (4) การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้
(5) การประยุกต์ใช้ความรู้ และ 4) มีเงื่อนไขความสำเร็จ คือ (1) การมีภาวะผู้นำ (2) วัฒนธรรมองค์กร ผลของการทดลองรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมคราม ในกลุ่ม
ที่เริ่มก่อตั้ง จำนวน 16 คน มีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.56 ผลการ
การประเมิน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.81 และ 4.77 ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ