ตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้อำนวยการ สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบา

Main Article Content

วาสนา คำด้วง
สำเริง บุญเรืองรัตน์
สงวนพงศ์ ชวนชม
ศรุดา ชัยสุวรรณ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล 2) ศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ของผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างผู้อำนวยการ
สถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีการศึกษา 2559 จำนวน 60 คนการวิเคราะห์ข้อมูลคำนวณค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน การวิเคราะห์อิทธิพลหรือการวิเคราะห์เส้นทาง
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับสูง (X_ = 4.228) ลักษณะ
ดังกล่าวนี้ของผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่ละคนแตกต่างกันพอสมควร (C.V. = 10.448)
2. ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกต่อระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้แก่ ระดับแรงบันดาลใจของผู้อำนวยการสถานศึกษา (b = 0.444) ระดับการศึกษาประวัติบุคคลสำคัญของผู้อำนวยการสถานศึกษา (b = 0.404) และระดับการมุ่งอนาคตของ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา (b = 0.235) สามตัวแปรนี้อธิบายความแปรปรวนของระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ร้อยละ 82.60 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ a =.01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ