การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติการประจำปี ของเทศบาลตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

ลภัสรดา ร่มรื่น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสภาพและความพึงประสงค์ระบบสารสนเทศ
เพื่อการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีของเทศบาลตำบล ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เพื่อสร้างรูปแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจำปีของเทศบาลตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีของเทศบาลตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเพื่อประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อการติดตาม
และประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีของเทศบาลตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเพื่อค้นหาสภาพและความพึงประสงค์ คือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการสุ่มแบบง่าย จำนวน 369 คน กลุ่มตัวอย่างเพื่อสร้างรูปแบบ พัฒนาระบบ และประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ โดยเลือกแบบเจาะจงจำนวน 5 คน กลุ่มตัวอย่างเพื่อทดลองใช้ระบบสารสนเทศ คือ เทศบาลตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการสุ่มแบบง่าย จำนวน 1 แห่ง และเพื่อประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ คือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ประธานสภา/สมาชิกสภาเทศบาลปลัด/รองปลัดเทศบาล นายก/รองนายกเทศมนตรี โดยเลือกแบบเจาะจง จำนวน 15 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ใช้วิธีการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าทีผลการวิจัยพบว่า เทศบาลตำบล
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีแบบไตรมาสการสร้างรูปแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศมีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ