การพัฒนารูปแบบการจัดการองค์กรของชมรมผู้สูงอายุ ตามแนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจ

Main Article Content

เกษมศรี สุรวิทย์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการองค์กรของชมรมผู้สูงอายุ
ตามแนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจ กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่อีสานตอนใต้ จำนวน 350 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบประเมินรูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา ค่า t–test , F–test และการทดสอบรายคู่ ตามวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการองค์กร
ของชมรมผู้สูงอายุ ตามแนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจ มีโครงสร้าง 3 ส่วน คือ 1. ส่วนนำ
2. องค์ประกอบของรูปแบบ 3. เงื่อนไขความสำเร็จ การนำรูปแบบไปใช้ โดยมี 7 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ภาวะผู้นำในการเพิ่มพลังอำนาจการทำงาน หมายถึง พฤติกรรมในด้านส่วนตัว และด้านการบริหาร 2) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง การร่วมกันวิเคราะห์สภาพ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ การวางแผนการปฏิบัติงาน 3) การพัฒนาโครงสร้างของชมรม เป็นการลดขั้นตอนและความเป็นทางการ 4) การพัฒนาระบบการทำงานชมรม ได้แก่ ระบบการปฏิบัติงาน และระบบสนับสนุน 5) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 6) การเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน ได้แก่ ความเสมอภาค ความไว้วางใจ การเรียนรู้ร่วมกัน การยอมรับกัน และการให้ขวัญกำลังใจ 7) การสร้างวัฒนธรรมที่ดีในชมรมผู้สูงอายุ ผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีพลังอำนาจในการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการประเมินรูปแบบมีโครงสร้างองค์ประกอบสอดคล้องกับหลักการและทฤษฎี มีความเป็นประโยชน์ มีความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ในระดับมากทุกรายการ
คำสำคัญ : ชมรมผู้สูงอายุ การเสริมสร้างพลังอำนาจ รูปแบบการจัดการองค์กร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ