กระบวนการสร้างสรรค์ทางเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงโบว์รักสีดำสามชั้น

Main Article Content

บันเทิง สิทธิแพทย์
ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์

บทคัดย่อ

งานสร้างสรรค์ทางเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงโบว์รักสีดำสามชั้นมีจุดประสงค์เพื่ออธิบาย
ทางเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงโบว์รักสีดำสามชั้นและนำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์ทางเดี่ยว
พบว่า ทางเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงโบว์รักสีดำสามชั้นได้นำทำนองเพลงโบว์รักสีดำที่ประพันธ์โดยนายสุพรรณ ชื่นชม ขับร้องโดยศิริพร อำไพพงษ์ เมื่อปี พ.ศ.2534 โดยนำมาประพันธ์ทาง
ฆ้องวงใหญ่ในอัตราสามชั้น จากนั้นจึงเรียบเรียงทางเดี่ยวระนาดทุ้ม โดยใช้กลวิธีการบรรเลงเดี่ยวอาทิ “ดีด ดูด ถ่าง” เป็นต้น ตามขนบการเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยด้านแนวคิดในการสร้างสรรค์ทางเดี่ยว แบ่งเป็น 4 แนวคิดคือ 1) นำทำนองเดิมมาบรรเลงเชื่อมต่อ อาทิ เพลงพัดชาจำปาศรี
2) เรียบเรียงใหม่จากเค้าโครงเดิม อาทิ เพลงเซิ้งแหย่ไข่มดแดง 3) แบบขยายทำนองแล้ว
เรียบเรียงใหม่ อาทิ เพลงโบว์รักสีดำสามชั้น 4) การด้น เป็นการบรรเลงเคล้ากับการร้อง
โดยใช้เครื่องดนตรีประกอบอย่างไรก็ตามการสร้างสรรค์ทางเดี่ยวควรยึดบันไดเสียงและลีลาทำนอง ลีลาจังหวะ อันเป็นเอกลักษณ์เดิมมาเป็นฐานในการสร้างสรรค์และคำนึงถึงแนวคิดการประดิษฐ์ทางเดี่ยวตามโบราณอาจารย์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ