การพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร ตามหลักพุทธธรรมในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

นพพล โพธิ์เงิน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร 2) พัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร 3) นำเสนอ
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสม ระหว่างวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 261 ชุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
จำนวน 11 คน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรครูไม่ตรงกับสาขาวิชาเอกหรือวิชาที่ถนัดและครูต้องรับภาระหนัก สอนหลายระดับ หลายรายวิชา ครูขาดขวัญและกำลังใจ ตลอดจนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
2.การพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร 1) ด้านการวางแผนอัตรากำลัง ควรนำหลักอธิปไตย 3
มาใช้ในการบริหารงานบุคคลด้านการวางแผน 2) ด้านการสรรหาและการบรรจุ แต่งตั้ง
ควรมีการมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด การกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงานของตนเอง และการสร้างความสามัคคี ความไว้วางใจซึ่งกัน
และกันในหมู่คณะ ในโรงเรียน 3) ด้านการเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ผู้บริหาร
ควรมีการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานโดยเสมอภาค การส่งเสริมบุคลากรให้ได้ใช้ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน 4) ด้านวินัยและการรักษาวินัย กฎระเบียบการให้บุคลากรพ้นจากงานในโรงเรียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสม
3.รูปแบบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า
1) รูปแบบการวางแผนอัตรากำลังตามหลักพุทธธรรมที่เด่นชัด คือ การใช้หลักอธิปไตย 3 คือ การวางแผนตามกฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (โลกาธิปไตย) มีความยุติธรรมถูกต้องตามเป็นจริง (ธรรมาธิปไตย) และมีคณะกรรมการสอบถูกต้อง (อัตตาธิปไตย)
2) รูปแบบการสรรหาและการบรรจุ แต่งตั้ง ตามหลักของพรหมวิหาร 4 คือ ตรงตามความต้องการของผู้บริหารโรงเรียนด้วยความรัก ความยินดี ทำงานอย่างมีความสุข
3) รูปแบบการเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามหลักอิทธิบาท 4 คือ ทำงานด้วยความรัก ขยัน อดทนและเอาใจใส่ปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลา
4) รูปแบบวินัยและการรักษาวินัย ควรรักษาวินัย ตามหลักศีล 5 มีพฤติกรรมที่ดีงาม
มีความเคารพนับถือในเกียรติ รักษาศักดิ์ศรีของตนและผู้อื่น
องค์ความรู้การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมสรุปเป็น BPMM MODEL

Article Details

บท
บทความวิชาการ