เรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการสร้างพลังชุมชนของชาวบรู บ้านท่าล้งและบ้านเวินบึก อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

กอบชัย รัฐอุบล
มานิตย์ โศกค้อ

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งศึกษารวบรวมและจัดประเภทข้อมูลเรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ของชาวบรู บ้านท่าล้งและบ้านเวินบึก อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อศึกษา
การสร้างพลังชุมชนของชาวบรู บ้านท่าล้งและบ้านเวินบึก อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย พบว่าเรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ได้สร้างพลังชุมชนในมิติต่าง ๆ 3 ประเด็น
ดังนี้ 1) เรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการสร้างพลังชุมชนในมิติศาสนา 2) เรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการสร้างพลังชุมชนในมิติศาสนามิติทางสังคม 3) เรื่องเล่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการสร้างพลังชุมชนในมิติข้ามพรมแดนรัฐชาติ นอกจากเรื่องเล่า ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นยังนำไปสู่การสร้างสำนึกร่วมทางชาติพันธุ์บรูซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) เรื่องเล่า ประวัติศาสตร์กับการสร้างสำนึกร่วมความบรูในวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม 2) เรื่องเล่า ประวัติศาสตร์กับการสร้างสำนึกร่วมความบรูในวิถีวัฒนธรรมใหม่ 3) เรื่องเล่า ประวัติศาสตร์กับการสร้างสำนึกร่วมความบรูกับชาติพันธุ์อื่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ