ปัญหาการรับรู้สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Main Article Content

กอบชัย รัฐอุบล
มานิตย์ โศกค้อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาการรับรู้สิทธิของนักศึกษาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 2. เพื่อศึกษาปัญหาการรับรู้สิทธิของนักศึกษาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3. เพื่อเสนอแนวทางการให้สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเข้าถึงนักศึกษามากขึ้นผลการวิจัยพบว่าคณะที่เก็บแบบสอบถามทั้งหมดมี 11 คณะ โดยมี 5 คณะที่ได้คะแนนเฉลี่ยการรับรู้สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี(X_=3.28)ได้แก่ ดังนี้ คณะนิติศาสตร์(X_=4.00) คณะครุศาสตร์(X_=3.50)คณะพยาบาลศาสตร์(X_=3.48) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(X_=3.33)คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์(X_=3.33) โดยทั้ง 5 คณะนี้มีรายวิชาที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับกฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอยู่ด้วย ไม่ว่าโดยตรงหรือมีความสัมพันธ์กัน เช่น คณะนิติศาสตร์มีรายวิชาสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทั้งในสาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงทำให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิชาการ