กระบวนการพัฒนาการบริหารการศึกษาสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามหลักพุทธบริหารการศึกษา

Main Article Content

พระครูธัญรัตนากร (สุชาติ จิตฺตปญฺโญ/เพ็ชรพราว)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการศึกษาตามจุดมุ่งหมายของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2) เพื่อศึกษาหลักการบริหารการศึกษาตามหลักพุทธบริหารการศึกษา และ 3) เพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนาการบริหารการศึกษาสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามหลักพุทธบริหารการศึกษา เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานวิธี คือ การวิจัย
เชิงปริมาณ คือ การแจกแบบสอบถามครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 297 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 23 คน และการสนทนากลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 7 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการบริหารการศึกษาตามจุดมุ่งหมายของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
มีระดับความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ระดับมาก ได้แก่ การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร
ทางการศึกษา และการบริหารงานวิชาการ
2. หลักการบริหารการศึกษาตามหลักพุทธบริหารการศึกษา ประกอบด้วย 1) การบริหารการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้แก่ (1) การบริหารงานวิชาการ (2) การบริหารงานบุคคลากรทางการศึกษา (3) การบริหารงานงบประมาณ (4) การบริหารงานกิจการนักเรียน (5) การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และ 2) การบูรณาการหลักธรรม
3 ประการ ได้แก่ 1) หลักสัปปุริสธรรม 7 เพราะเป็นหลักธรรมที่ครอบคลุมการบริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครบทั้ง 5 ด้าน 2) หลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อความสำเร็จ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และ 3) หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักสำคัญ
ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพราะปัญหาที่ประสบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของงบประมาณ
ที่มีจำนวนจำกัด เหตุนั้น ในการบริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจึงต้องน้อมนำ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักสำคัญในการบริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
3. กระบวนการพัฒนาการบริหารการศึกษาสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ตามหลักพุทธบริหารการศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 คือ 1) หลักการ 2) แนวคิด และ 3) บริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน องค์ประกอบที่ 2 คือ การบริหารการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 5 ด้าน ได้แก่
1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานบุคคลากรทางการศึกษา 3) การบริหารงาน
งบประมาณ 4) การบริหารงานกิจการนักเรียน และ 5) การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และองค์ประกอบที่ 3 การบูรณาการตามหลักพุทธบริหารการศึกษา เป็นการนำหลักธรรมมาบูรณาการในการบริหารการศึกษา 3 ประการ คือ หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และหลักสัปปุริสธรรม 7 เพื่อมาบูรณาการในการบริหารการศึกษาสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Article Details

บท
บทความวิชาการ