กระบวนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเชิงพุทธบูรณาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

พระครูอุทัยธรรมานุกูล (สามารถ อิทธิญาโณ/รอดยัง)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เชิงพุทธบูรณาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานวิธี คือ การวิจัยเชิงปริมาณ คือ ใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 375 คน และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การศึกษาเอกสาร
และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 14 รูป/คน ด้วยแบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 7 รูป/คน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเชิงพุทธบูรณาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีองค์ประกอบหลัก 2 ประการ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ 1) การพัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย (1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ การสร้างองค์ความรู้ให้เกิดกับผู้เรียน ให้นักเรียนได้ฝึกการปฏิบัติด้วยตนเอง (2) ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้นักเรียนมีแนวคิดในแต่ละวิชา รู้จักค้นคว้าจากห้องสมุด ผู้รู้ อินเตอร์เน็ต และให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมภูมิปัญญาไทย เข้าค่ายคุณธรรม
เข้าค่ายลูกเสือ การทำกิจกรรมประกอบอาชีพ (3) ด้านการอบรมสั่งสอน การอบรมสั่งสอนนักเรียน ให้มีกิจกรรมโฮมรูม เข้าพบนักเรียนทุกเช้า ในการสอนรายชั่วโมง ในการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้รู้และนำไปปฏิบัติ ให้มีการอบรมจากการปฏิบัติจริงและอบรมคุณธรรมทุกสัปดาห์ (4) ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้วยให้นักเรียนร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แสวงหาความรู้ มีความเสียสละ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ให้เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน คือ มีมารยาท ของหายได้คืน ตลาดนัดมือสอง ขยะนี้มีประโยชน์ ธนาคารโรงเรียน จิตอาสา การใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ (5) ด้านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ให้ครูยึดมั่นในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างตั้งใจและนำไปปฏิบัติจริง (6) ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน วัด และชุมชน (7) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ด้วยการทำวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตักชั้นส์ซั้ม การทำวิจัยโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และ (8) ด้านการประเมินการพัฒนาของผู้เรียน ด้วยการประเมินจะมีการประเมินก่อนเรียนและประเมินขณะเรียนเพื่อนำไปแก้ไขและพัฒนา โดยนักเรียนจะมีการประเมินการอ่าน
การคิด การวิเคราะห์ 5 ด้าน คือ การสื่อสาร ความคิด แก้ปัญหา ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเชิงพุทธบูรณาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเชิงพุทธบูรณาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
1) กายภาพ คือ การจัดอบรมให้ครูได้มีการพัฒนา มารยาทไทย ฝึกอบรมทางกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องทางอินทรีย์ทั้ง 5 ด้วยดี ให้เกิดคุณประโยชน์ ไม่เกิดโทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม พัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ 2) ศีลธรรม คือ การจัดอบรมระเบียบวินัยของข้าราชการครูให้ตัวครูได้รู้เรื่องวินัย รักษาศีลธรรม ให้เป็นผู้มีความประพฤติดี นำความรู้
และความดีมาสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดี ไม่เบียดเบียนเพื่อน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การพัฒนาวิชาความเป็นครูไทย การให้ครูได้สอบธรรมศึกษา 3) จิตใจ คือ ครูต้องมั่นฝึกจิตใจ
ให้มีความเข้มแข็ง มีเมตตาต่อลูกศิษย์ มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส และ 4) สติปัญญา คือ ฝึกให้ตน
มีความรู้ในเรื่องที่สอนอย่างจริงจัง รู้ทันโลกยุคโลกาภิวัฒน์ และรู้จักการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ