รูปแบบการจัดการความรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อความปลอดภัยทางอาหาร

Main Article Content

ธนพนธ์ ธิสงค์
ชมพูนุท โมราชาติ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการความรู้การผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อความปลอดภัยทางอาหาร กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงเพื่อให้ได้ข้อมูลสำคัญระดับบุคคลและองค์กรชุมชนได้แก่ ประธานกลุ่ม 5 คน รองประธานกลุ่ม 5 คนและคณะกรรมการ
กลุ่มละ 2 คน รวมเป็น 10 คนรวมทั้งสิ้นจำนวน 20คนโดยการจัดสนทนากลุ่มทดลองใช้รูปแบบกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ บ้านหนองกอง หมู่ 2 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัดศรีสะเกษจำนวน 20 คนแล้วการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบและประเมิน
ความเหมาะสมความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 18 คนเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบการสังเกตและแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการจัดการความรู้เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์
เพื่อความปลอดภัยทางอาหาร ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 1) ด้านหลักการ เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาสู่ความเข้มแข็งจากการจัดความรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ 2) ด้านวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ 3) ด้านกระบวนการจัดการความรู้ได้แก่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์, การสร้างความรู้ร่วมกัน, การนำเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ 4) ด้านเงื่อนไขของความสำเร็จได้แก่ ภาวะผู้นำวัฒนธรรมองค์กรและ เทคโนโลยีและ 5) ด้านการประเมินรูปแบบ เป็นการประเมินความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ของรูปแบบ ผลการประเมิน พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ