รูปแบบการจัดการด้านการบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดอุบลราชธา

Main Article Content

ภัลลภา โสตถิสวัสดิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริการเพื่อสร้างและประเมินรูปแบบการจัดการด้านการบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน 60 คน จากโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 20 แห่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยและผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
การสนทนากลุ่มและแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยฯ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือด้านการให้บริการด้วยความเอาใจใส่ ด้านความเป็น
รูปธรรมของบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจและด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
ตามลำดับ (2) รูปแบบการจัดการด้านการบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นความสัมพันธ์ของบุคคล 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (2.1) ผู้บริหาร
มีหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดำเนินการโดยให้ความสนับสนุนในด้านการเงิน บุคลากร เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ การนิเทศ และเครือข่าย (2.2) ผู้ให้บริการ มีหน้าที่รับนโยบาย
จากผู้บริหารมาปฏิบัติ ดำเนินการโดยใช้วาจาที่สุภาพ สื่อสารอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์
คงเส้นคงวาในการให้บริการ เข้าถึงง่ายให้ความสะดวก ตอบสนองต่อผู้รับบริการและบำบัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ (2.3) ผู้รับบริการ คือผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ ได้รับการดำเนินการโดยการตรวจวินิจฉัย การบำบัดรักษาด้วยยาสมุนไพร การนวดเท้า การประคบสมุนไพรและการอบสมุนไพรและ (3) การประเมินรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดและมีความเป็นไปได้ในระดับมาก และการประเมินจากการนำรูปแบบ
ไปปฏิบัติพบว่า การสนับสนุนของผู้บริหาร การปฏิบัติของผู้ให้บริการและความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ