เทคนิคเรียนลัดเพื่อเพิ่มทักษะ การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจให้กับนักศึกษาไทย

Main Article Content

ดร.ประกอบ ไชยบุญทัน

บทคัดย่อ

นักศึกษาไทยคงผ่านเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษกว่าสิบวิธีมาแล้วแต่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75 ในกลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย และร้อยละ 50 ในกลุ่มนิสิตนักศึกษายังประหม่าเมื่อต้อง
พูดจากับชาวต่างชาติ ทั้งยังพบอีกว่าผลคะแนนเฉลี่ย O-NET ภาษาอังกฤษของ ม.6 ทั่วประเทศ
ได้เพียง 24.98/100 (ระดับพอใช้: 12.50-27.49) แม้หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจส่วนใหญ่ทั่วโลกจะไม่แตกต่างกันนัก แต่นักเรียนไทยยังมักเอาชนะความประหม่าไม่ได้และอึดอัด
ที่จะเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ดังนั้นผู้เขียนจึงขอเสนอเทคนิคชุดเรียนลัดเพื่อเป็นตัวเลือก
อีกชุดหนึ่งในการเร่งเพิ่มทักษะการสื่ออังกฤษธุรกิจ,ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะ
การเสนอแนะให้กับผู้เรียนพร้อมเผชิญความท้าทายที่กดดันจากทักษะอันพึงประสงค์
ของศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ครูเจ้าของภาษา และครูที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาสามารถทดลองวิธี
เรียนลัดนี้เพื่อช่วยเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจให้กับนักศึกษาไทย
คำสำคัญ: เทคนิคเรียนลัด, การเพิ่มขีดความสามารถในทักษะการสื่อภาษาอังกฤษธุรกิจ,
นักศึกษาไทย

Article Details

บท
บทความวิชาการ