รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการสัสดี สังกัดสำนักงานสัสดีจังหวัด ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2

Main Article Content

ศักดิ์ชาย มูลสาร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการสัสดี กลุ่มตัวอย่างคือ ข้าราชการสัสดีสังกัดสำนักงานสัสดีจังหวัดในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 308 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอนเครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
คือแบบสอบถาม การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการสัสดีฯ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ คือ การปฏิบัติ
ให้มีคุณธรรมจริยธรรมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านการปฏิบัติตนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและด้านความรับผิดชอบในหน้าที่
2) วัตถุประสงค์ คือ เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการสัสดี สังกัดสำนักงานสัสดีจังหวัด ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 3) การดำเนินการ โดยใช้หลักพุทธศาสนาประกอบด้วย
หลักหิริโอตตัปปะ หลักสัมมาอาชีวะ หลักสันโดษ หลักครองตน หลักครองคน หลักครองงาน
และหลักธรรมาภิบาล และ 4) เงื่อนไขความสำเร็จ ได้แก่ การตระหนักรู้ถึงปัญหาและเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ยินดีและเต็มใจเสียสละเวลาในการเข้ารับ
การอบรมฯ หน่วยงานให้การสนับสนุนงบประมาณและเวลาในการจัดอบรมฯ และนำเนื้อหาสาระที่ได้จากการอบรมฯ มาปฏิบัติการนำรูปแบบไปทดลองใช้ผ่านการฝึกอบรม พบว่า
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังการฝึกอบรม 3 เดือนพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น และจากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ารูปแบบมีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุดและเป็นไปได้มากที่สุด

Article Details

บท
บทความวิชาการ