การศึกษารูปแบบการส่งเสริมอนุรักษ์งานพุทธศิลป์นครลำปาง กรณีศึกษา: วัดทุ่งม่านใต้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Main Article Content

สุตชยาภรณ์ -

บทคัดย่อ

การศึกษารูปแบบการส่งเสริมอนุรักษ์งานพุทธศิลป์นครลำปาง กรณีศึกษา: วัดทุ่งม่านใต้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อศึกษารูปแบบการบูรณาการการสร้างงานศิลป์วัดทุ่งม่านใต้ เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้รูปแบบการบูรณาการ การสร้างงานศิลป์วัดทุ่งม่านใต้ ข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค ในการทำวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้ข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้แบบสอบถาม และข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยการสุ่มตัวอย่างกับประชากรจำนวน 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่กลุ่มนิสิตบรรพชิต กลุ่มนิสิตคฤหัสถ์ อาจารย์ และผู้นำชุมชน ที่เข้าร่วมการทำวิจัยครั้งนี้ 56 รูป/คน โดยใช้สถิติหาค่าความถี่ร้อยละ และ พรรณนา (Descriptive Research)


            ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มนิสิตบรรพชิต นิสิตคฤหัสถ์ อาจารย์ และผู้นำชุมชน ที่เข้าร่วมทำการวิจัยครั้งนี้ มีความแตกต่างกันคือในส่วนที่ได้รับประสบการณ์ตรงหรือได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คน จากกรณีตัวอย่างการลงพื้นที่ดำเนินการร่วมกับอาจารย์ มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 92.9 ในส่วนของการร่วมกิจกรรม ทำให้มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมากขึ้น มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 75.0 รองลงมา คือ นิสิตบรรพชิต มีกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 55.4

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ