เผยแพร่แล้ว: 2018-06-26

การศึกษารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ชัชวาล ขันติคเชนชาติ, ชัดชัย แก้วตา, อุดมเดช ทาระหอม, ธีระ สาธุพันธ์, ยุทธศักดิ์ ทองแสน

35-42

การให้บริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ำคลองแห

สุทธยา สมสุข, สุวภัทร อำพันสุขโข, ยาภรณ์ ดำจุติ

43-60

การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด สะเต็มศึกษาในระดับอุดมศึกษา

จุฑามณี ทิพราช, มาฆบดี รวยทรัพย์, กฤติเดช จันทวารา, สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล, อุดม ทิพราช, วันชนะ บุญชม

167-180

รูปแบบการจัดการหอศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา

พิศรวัส ภู่ทอง, อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์

210-222

เม็ดพรายของปรมาจารย์นาฏศิลป์: เพื่อพัฒนาศิลปะการแสดง

นพรัตน์ บัวพัฒน์, รารมย์ จันทมาล, ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ

296-305