ยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดอำนาจเจริญ1

Main Article Content

ปะนะชัย คำสิงห์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอำนาจเจริญ สร้างยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดอำนาจเจริญ และประเมินยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 60 คน ประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 15 คน เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 15 คน ผู้ดำเนินการจัดการการท่องเที่ยว จำนวน 15 คน และนักท่องเที่ยว จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การประชุมเชิงปฏิบัติการและแบบสอบถามการประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบว่า1) สภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอำนาจเจริญโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย4.02)2) ยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย 2.1) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ใช้ได้แก่ การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์และสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดอำนาจเจริญให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ใช้คือ การจัดการด้านที่พักในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัยและมีอย่างเพียงพอ การจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อการเข้าถึงข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว และการจัดการด้านการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 2.3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ใช้ได้แก่ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ การสร้างความมีมาตรฐานให้กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการจัดการด้านการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว และ 2.4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ใช้ได้แก่ การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3) ผลการประเมินยุทธศาสตร์โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ยุทธศาสตร์มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ