การศึกษาองค์ประกอบด้านความหมายของคำลักษณนามที่ใช้กับส่วนต่างๆ ของพืชในภาษาเขมร: ปัจจัยด้านการศึกษา

Main Article Content

ศิริวรรณ ประสพสุข
ทัศนาลัย บูรพาชีพ
ขนิษฐา ใจมโน

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายของคำลักษณนามที่ใช้กับส่วนต่าง ๆ ของพืชในภาษาเขมรโดยการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ และศึกษาการใช้คำลักษณนามโดยอาศัยปัจจัยทางภาษาศาสตร์สังคมด้านการศึกษาเป็นตัวกำหนดกลุ่มประชากรแบ่งออกเป็น 4 ระดับการศึกษาได้แก่ ต่ำกว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า  คำลักษณนามที่ใช้กับส่วนต่างๆ ของพืชในภาษาเขมรส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับสัณฐานของส่วนต่างๆของพืช อีกทั้งพบว่า การศึกษามีส่วนสำคัญในการใช้คำลักษณนามที่ใช้กับส่วนต่าง ๆ ของพืช

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ