การศึกษาวิจัยเรื่องบทสวดในพิธีศพของชาติพันธุ์ไทดำในประเทศไทย: ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม และการสื่อความหมาย

Main Article Content

สุนทร วรหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่องบทสวดในพิธีศพของชาติพันธุ์ไทดำในประเทศไทย: ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม และการสื่อความหมาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษามิติทางวัฒนธรรมด้าน ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม และการสื่อความหมายผ่านบทสวดพิธีศพของชาติพันธุ์ไทดำในประเทศไทย ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียนอีกทางหนึ่ง 2) เพื่อศึกษา ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม และการสื่อความหมายจากบทสวดในพิธีศพของชาติพันธุ์ไทดำในประเทศไทย 3) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทดำในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่ามีการสื่อความหมายในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่การสื่อความหมาย เกี่ยวกับความกตัญญูรู้คุณ การสื่อความหมายด้านความเชื่อ ได้แก่เชื่อเรื่องเคราะห์เข็ญ เชื่อเกี่ยวกับผี ขวัญ มด เชื่อว่าแถนเป็นผู้สร้างมนุษย์ เชื่อว่าตายไปแล้วขวัญแบ่งออกเป็นส่วนๆเชื่อว่าการจะเกิดเคราะห์ร้ายต้องมีลางบอกเหตุร้าย ถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ตามมาจะเป็นเหตุร้ายซึ่งเรียกว่าเข็ญสื่อความหมายให้เห็นถึงการดำรงชีพตามสภาพธรรมชาติแบบพอเพียง การสื่อความหมายให้เห็นถึงการสำนึกรักบ้านเกิดใช้กุศโลบายเพื่อบันทึกเส้นทางกลับสู่ถิ่นเดิมของบรรพบุรุษ สื่อความหมายให้เห็นถึงบ้านเมืองในอุดมคติของชาติพันธุ์ไทดำ สื่อความหมายให้เห็นถึงการทุจริตคอรัปชั่น สื่อความหมายให้เห็นถึงการโหยหาอดีต สื่อความหมายให้เห็นถึงวัฒนธรรมการกินหมาก สื่อความหมายให้เห็นถึงโลกทัศน์เกี่ยวกับการดำรงอยู่หลังความตาย สื่อความหมายให้ทราบว่าผีและคนอยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะอยู่คนละภพคนละสถานภาพ เมื่อตายแล้วจะต้องไม่ทำอะไรร่วมกันไม่เช่นนั้นจะทำให้เจ็บป่วยหรือตายตามกันไปได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ