การพัฒนาความตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

ปรีดี ทุมเมฆ
สัญญา เคณาภูมิ
เสาวลักษณ์ โกศลกิติอัมพร

บทคัดย่อ

การพัฒนาความตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีดำเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะตามวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาความตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) เพื่อทดลองและประเมินแนวทางการพัฒนาความตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น (SEM: Structural Equation Model) โดยใช้โปรแกรมเอ็มพลัส (M Plus) และสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,100 คน ได้ปัจจัยที่นำไปใช้พัฒนาแบบบูรณาการ 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในตนเอง ปัจจัยด้านการเรียนรู้โดยการลงมือทำและปัจจัยด้านนโยบายจูงใจเพื่อพัฒนาศักยภาพในตนเองของนักศึกษานำไปสู่การออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาความตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมรู้จักตัวเอง วิเคราะห์ตนเอง เข้าใจตนเอง กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาความตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง กิจกรรมปรับบุคลิกภาพเพื่อพัฒนาความตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง กิจกรรมต้นแบบของคนประสบความสำเร็จและตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและความตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมที่ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ