ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย

Main Article Content

สิทธิพร อ่อนคำ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย2)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีดาเนินการวิจัยแบบผสาน(Mixed Research) ประกอบกัน 2 ประเภทได้แก่การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีจำนวนทั้งสิ้น 400 คนได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนแบบลิเคอร์ท (Likert scale) และแบบสอบถามแบบปลายเปิดสำหรับการแสดงความคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง(semi-structured interview) มีค่าความเชื่อมั่นรายตัวแปรที่ใช้ในวัดความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยมีค่าอยู่ระหว่าง .703 -.845 ค่าความเชื่อมั่นรายตัวแปรที่ใช้ในวัดความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีค่าอยู่ระหว่าง .708 -.867 และค่าความเชื่อมั่นรายตัวแปรที่ใช้ในวัดความคิดเห็นต่อการพัฒนาประชาธิปไตยมีค่าอยู่ระหว่าง .716 -.737 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ.973 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการหาค่าร้อยละความถี่การหาค่าเฉลี่ย ( ) การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ