รูปแบบที่ส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

วัฒนชัย ศิริญาณ
วิทยา เจริญศิริ
ภักดี โพธิ์สิงห์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์กรแห่งนวัตกรรมมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อหน่วยงาน ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ เพราะองค์กรแห่งนวัตกรรมเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบุคลากรในองค์กรต้องมีความรู้ความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมหรือเกิดองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้มีความเจริญยิ่งขึ้นกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงจำนวน 440คนคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการทางสถิติ (statistical sampling methods) โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling)เพื่อให้ได้เป็นตัวแทนของประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามทฤษฎี กรอบแนวคิด และนิยามเชิงปฏิบัติการเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า ที่มีค่าความเชื่อถือ 0.84การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย จากการทดสอบทางสถิติของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณในระดับสูง เท่ากับ 0.780และตัวแปรต่างๆสามารถทำนายองค์กรแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ร้อยละ 65.70อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เรียงลำดับปัจจัยตามความสำคัญ ดังนี้ ปัจจัยวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร ปัจจัยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร และปัจจัยการประเมินและการลำเลียงความคิดในขณะที่ปัจจัยวิสัยทัศน์กลยุทธ์และเป้าหมาย  ปัจจัยโครงสร้างขององค์กร  ปัจจัยผู้นำองค์กร ปัจจัยบุคลากร ปัจจัยทรัพยากร  ปัจจัยการให้รางวัลและการยอมรับ  ปัจจัยการสื่อสาร  และปัจจัยการสร้างเครือข่ายอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ