การให้บริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ำคลองแห

Main Article Content

สุทธยา สมสุข
สุวภัทร อำพันสุขโข
ยาภรณ์ ดำจุติ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการให้บริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ำคลองแหที่มีต่อนักท่องเที่ยวและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับการให้บริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ำคลองแห  โดยนำทฤษฎีทางการตลาดมาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งแบ่งการให้บริการออกเป็น 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านการจัดจำหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านลักษณะทางกายภาพ  ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ  ผลการวิจัยพบว่า การให้บริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ำคลองแหอยู่ในระดับดี  การให้บริการการท่องเที่ยวที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านบุคลากรและค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือด้านลักษณะทางกายภาพ  ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับการให้บริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ำคลองแห พบว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์กับการให้บริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ำคลองแห  ส่วนอายุ  ระดับรายได้  และที่อยู่มีความสัมพันธ์กับการให้บริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ำคลองแห แต่มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ  และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำกับการให้บริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ำคลองแห เฉพาะในด้านการจัดจำหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  และด้านลักษณะทางกายภาพดังนั้นการให้บริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ำคลองแหที่ควรปรับปรุงมากที่สุด ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ  เพื่อตลาดน้ำคลองแหสามารถให้บริการการท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ