ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในสินค้าเกษตรที่มีผลต่อการลงทุนของนักลงทุน มองผ่านจุดผ่อนปรนชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

Main Article Content

ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์

บทคัดย่อ

              พื้นที่ตำบลภูซางมีเขตติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทางทิศตะวันออก ทำการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค และติดต่อสื่อสารกัน มีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า การลงทุน สามารถเชื่อมโยงกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จีนตอนใต้ และเวียดนามและเป็นประตูการค้าไปสู่อินโดจีน ตำบลบ้านฮวกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหุบเขาเหมาะสำหรับทำการเกษตร ชาวบ้านทำการเกษตรไว้เพื่อกินเพื่อใช้ ไม่เน้นในเชิงธุรกิจสำหรับการลงทุน เนื่องด้วยภูมิประเทศเป็นภูเขาประกอบกับพื้นที่มีจำนวนจำกัด ชาวบ้านในพื้นที่ต้องไปทำการลงทุนปลูกพืชผลทางการเกษตรที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   การลงทุนในพื้นที่มีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับด้านการค้าและการลงทุน สนับสนุนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในระบบตลาดการค้าเสรี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ