การแปรการใช้ศัพท์ในภาษาไทยพวนอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

Main Article Content

รัชนีฉาย เฉยรอด
ศุภกิต บัวขาว

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การแปรการใช้คำศัพท์และการเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ตามระดับอายุของผู้พูดในภาษาไทยพวน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี การศึกษานี้ใช้คำศัพท์ภาษาไทยพวนจำนวน 233 คำ โดยเก็บข้อมูลจากผู้บอกภาษาเพศหญิงทั้งหมด 3 กลุ่มอายุ รวมทั้งหมด 9 คน ได้แก่ กลุ่มอายุที่ 1 อายุ 65 ปีขึ้นไป กลุ่มอายุที่ 2 อายุระหว่าง 40-50 ปี และกลุ่มอายุที่ 3 อายุระหว่าง 15-25 ปี ผลการวิจัยพบว่าผู้บอกภาษากลุ่มอายุที่ 1 ใช้ศัพท์ไทยพวนมากที่สุด และผู้บอกภาษากลุ่มอายุที่ 3 ใช้ศัพท์ไทยพวนน้อยที่สุด ส่วนการใช้ศัพท์ไทยพวนร่วมกับศัพท์อื่นพบว่าผู้บอกภาษากลุ่มอายุที่ 1 ใช้มากที่สุด ด้านการแปรรูปศัพท์พบรูปแปรของศัพท์เดิมและรูปแปรของศัพท์อื่น รวมทั้งพบการสูญศัพท์ในภาษาไทยพวนโดยใช้ศัพท์ภาษาไทยมาตรฐานและศัพท์ภาษาไทยถิ่นอีสาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ