การใช้วัจนกรรมจากบทเพลงที่ขับร้องโดย จินตหรา พูนลาภ อาร์สยาม

Main Article Content

สันติ ทิพนา

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้วัจนกรรม  จากบทเพลงลูกทุ่งอีสานที่ขับร้อง                 โดย  จินตหรา  พูลลาภ  อาร์สยาม  โดยการศึกษาประเภทของการใช้วัจนกรรมจากบทเพลงลูกทุ่งอีสาน 2  บทเพลง  คือ  เพลงใจช้ำที่คำชะโนดและเพลงเต่างอย ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  ทั้งนี้ผู้ศึกษาจะศึกษาวัจนกรรมจากเนื้อเพลงลูกทุ่งอีสาน และศึกษาเฉพาะความหมายประจำรูปประโยคของวัจนกรรมที่ปรากฏในบทเพลงลูกทุ่งอีสานตามเกณฑ์การแบ่งประเภทของวัจนกรรม (Speech Act Condition) ผลการศึกษาพบว่า  มีการใช้วัจนกรรม 7 ประเภท คือ มีการใช้วัจนกรรมการแสดงความเสียใจ มากที่สุด  (Expressing Condolences) รองลงมาคือ วัจนกรรมการขอร้อง (Request) วัจนกรรมการสัญญา (Promises)  วัจนกรรมการบอกเล่า (Affirmation) วัจนกรรมการถาม (Question) วัจนกรรมการแสดงความรู้สึกด้านลบ (Negative Feelings และวัจนกรรมการอ้างอิง (Referencing) พบน้อยที่สุด ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ