การพัฒนาภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

Main Article Content

ปฏิมา นรภัทรพิมล
ธิดาวัลย อุ่นกอง
สมบัติ นพรัก
นันทิมา นาคาพงศ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมและความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา และเพื่อศึกษาผลการพัฒนาภาวะผู้นำของคณะกรรมการ
สภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นคณะกรรมการ
สภานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1)รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา         3) แบบวัดเจตคติภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน และ 4) แบบประเมินคุณลักษณะภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษาโดยใช้สถิติ t-test Dependent


ผลการวิจัยพบว่า


1) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ บทนำ รายละเอียดของกิจกรรมและเนื้อหาวิชาโครงสร้างหลักสูตร และเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมและเนื้อหาวิชา จำนวน 6 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1มนุษยสัมพันธ์ของผู้นำ หน่วยที่ 2 ความรู้ความสามารถของผู้นำ หน่วยที่ 3 วิสัยทัศน์ของผู้นำ หน่วยที่ 4 ผู้นำกับการตัดสินใจ หน่วยที่ 5 ความฉลาด ปฏิภาณ ไหวพริบของผู้นำและหน่วยที่ 6 บุคลิกภาพของผู้นำ  2) ผลการตรวจสอบความครอบคลุมและความเหมาะสมรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา พบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ในภาพรวมมีความครอบคลุมในระดับมาก ( = 4.35) และมีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.47) และ 3) การทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ก่อนและหลังการพัฒนา พบว่าคะแนนการทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา หลังเข้ารับการพัฒนาสูงกว่าก่อนเข้ารับการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การวัดเจตคติภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา พบว่า หลังเข้ารับการพัฒนา คณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา มีเจตคติภาวะผู้นำสูงกว่าก่อนเข้ารับการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการประเมินคุณลักษณะภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา พบว่า หลังเข้ารับการพัฒนา คณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา มีคุณลักษณะภาวะผู้นำสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ