การพัฒนาความสามารถในการเขียนระดับย่อหน้าด้านองค์ประกอบ ของนักศึกษาที่ศึกษารายวิชาทักษะการสื่อสาร

Main Article Content

จอมขวัญ สุทธินนท์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาในประเด็นความสามารถพัฒนาการความสามารถ และการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนระดับย่อหน้าด้านองค์ประกอบของนักศึกษาที่ศึกษารายวิชาทักษะการสื่อสารระหว่างก่อนกับหลังจากที่นักศึกษาพิจารณาผลงานของตนเองตามแบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินการเขียนเรียงความแบบแยกองค์ประกอบโดยการประเมินตามสภาพจริงตามแนวคิดเรื่องการประเมินตามสภาพจริงโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนรูปแบบ rubricของ O’Malley andPierce แบบแยกองค์ประกอบ ซึ่งกำหนดระดับคะแนน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 ต้องปรับปรุง ระดับ 2 ผ่าน ระดับ 3 ดี และระดับ 4 ดีมาก


ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการเขียนระดับย่อหน้าด้านองค์ประกอบของนักศึกษาที่ศึกษารายวิชาทักษะการสื่อสารก่อนการพิจารณาผลงานของตนเองตามแบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินการเขียนเรียงความแบบแยกองค์ประกอบโดยการประเมินตามสภาพจริง มีระดับคุณภาพของผลงานด้านองค์ประกอบของย่อหน้า ระดับ 1 ต้องปรับปรุง มากที่สุด ด้านการเรียบเรียงย่อหน้า และด้านสำนวนภาษา มีระดับคุณภาพของผลงานระดับ 3 ดี มากที่สุด ส่วนพัฒนาการความสามารถในการเขียนระดับย่อหน้าด้านองค์ประกอบของนักศึกษาที่ศึกษารายวิชาทักษะการสื่อสารหลังการพิจารณาผลงานของตนเองตามแบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินการเขียนเรียงความแบบแยกองค์ประกอบโดยการประเมินตามสภาพจริงมีระดับคุณภาพของผลงานด้านองค์ประกอบของย่อหน้า การเรียบเรียงย่อหน้า และสำนวนภาษา ระดับ 4 ดีมาก มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนระดับย่อหน้าด้านองค์ประกอบของนักศึกษาที่ศึกษารายวิชาทักษะการสื่อสารระหว่างก่อนกับหลังจากที่นักศึกษาพิจารณาผลงานของตนเองตามแบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินการเขียนเรียงความแบบแยกองค์ประกอบโดยการประเมินตามสภาพจริงพบว่านักศึกษาที่ศึกษารายวิชาทักษะการสื่อสารมีพัฒนาการความสามารถในการเขียนระดับย่อหน้าด้านองค์ประกอบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ