การบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ

Main Article Content

ปริญญ์ งามสุทธิ
พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) องค์ประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ 2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจำเป็นในการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ 53 แห่งรวมทั้งสิ้น 346 คน ใช้แบบสัมภาษณ์ และสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ ประกอบไปด้วยการวางแผน การดำเนินการตามแผน การตรวจสอบผลการดำเนินการ และการปรับปรุงผลการดำเนินการ สภาพปัจจุบันการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐโดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็นสูงที่สุด คือ หลักสูตรพร้อมรับการประเมินเพื่อลงทะเบียนหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (PNI=0.47) ข้อที่มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็นน้อยที่สุด คือ หลักสูตรดำเนินการอย่างเป็นระบบในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร (PNI=0.17)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ