แบบฝึกไวโอลินโดยใช้เพลงพื้นบ้านอีสาน ตามแนวคิดของซูซูกิ

Main Article Content

ชวฤทธิ์ ใจงาม
กฤษกร อ่อนละมุล

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง แบบฝึกไวโอลินโดยใช้เพลงพื้นบ้านอีสาน ตามแนวคิดของซูซูกิ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างแบบฝึกไวโอลินโดยใช้เพลงพื้นบ้านอีสาน ตามแนวคิดของซูซูกิ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อแบบฝึกไวโอลินโดยใช้เพลงพื้นบ้านอีสาน ตามแนวคิดของซูซูกิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบฝึกไวโอลินโดยใช้เพลงพื้นบ้านอีสาน 2) แบบประเมินประสิทธิภาพแบบฝึกไวโอลินโดยใช้เพลงพื้นเมืองอีสาน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


            ผลการวิจัยพบว่า


  1. แบบฝึกไวโอลินโดยใช้เพลงพื้นบ้านอีสาน ตามแนวคิดของซูซูกิ มีประสิทธิภาพ 70.10/76.35 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 70/70

  2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อแบบฝึกไวโอลินโดยใช้เพลงพื้นบ้านอีสาน ตามแนวคิดของซูซูกิ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( =4.81, =0.11)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ