กระบวนทัศน์การจัดการบริการสาธารณะแนวใหม่

Main Article Content

สัญญา เคณาภูมิ

บทคัดย่อ

กระบวนทัศน์การจัดบริการสาธารณะแนวใหม่เป็นคำใหม่ที่ถูกใช้กันในแวดวงวิชาการไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์แทนที่แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ถูกนักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนสาสตร์และนักปฏิบัติการในแวดวงราชการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากจนถูกมองว่าเกิดผลเสียมากกว่าผลดีแก่ระบบราชการ แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่เป็นแนวคิดการบริหารที่เน้นค่านิยมประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองซึ่งมีฐานคติแนวคิดพื้นฐาน 4 ประการได้แก่ 1) ทฤษฎีประชาธิปไตยพลเมือง 2) ตัวแบบชุมชนและประชาสังคม 3) มนุษย์นิยมองค์การและรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ 4) รัฐประศาสนศาสตร์หลังสมัยใหม่ แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่มีขอบข่ายของการบริหาร 7 ประการ ได้แก่ 1) บริการรับใช้พลเมืองไม่ใช่ลูกค้า 2) การค้นหาผลประโยชน์สาธารณะ 3) เน้นคุณค่าความเป็นพลเมืองมากกว่าการเป็นผู้ประกอบการ 4) คิดเชิงกลยุทธ์ปฏิบัติแบบประชาธิปไตย 5) การตระหนักในความสามารถรับผิดชอบได้ไม่ใช่เรื่องง่าย 6) การให้บริการมากกว่าการกำกับทิศทาง และ 7) ให้คุณค่ากับคนไม่ใช่แค่ผลิตภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ