การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ: โครงการรับจำนำข้าว

Main Article Content

กฤษฎา ศรีสุข
ภักดี โพธิ์สิงห์

บทคัดย่อ

โครงการรับจำนำข้าวที่กลายมาเป็นปัญหาทุกวันนี้มีผลสืบเนื่องมาจากวัตถุประสงค์ต้องการช่วยชาวนา ตั้งใจที่จะสร้างประวัติศาสตร์โดยการใช้คำว่ารับจำนำทุกเม็ด แม้ข้าวไม่ได้เข้ามาทุกเม็ดจริง แต่ก็เป็นการรับจำนำแบบเกือบจะไม่จำกัดปริมาณซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ทำให้เกิดผลดีตรงที่ว่าชาวนาไม่ได้ถูกกดราคาเหมือนกับการรับจำนำหรือการแทรกแซงในอดีตและก็ได้ผลอย่างนั้นจริง เพราะมีโรงสีที่ให้บริการจำนวนมาก ทำให้ชาวนามีทางเลือกอันนั้นเลยเป็นความสำเร็จในประวัติศาสตร์ของโครงการนี้นโยบายรับจำนำข้าวเป็นนโยบายประชานิยมนโยบายหนึ่งในหลายนโยบายประชานิยมสาระสำคัญของนโยบายรับจำนำข้าว คือ การรับจำนำข้าวเปลือกทุกเมล็ดในราคาตันละ 15,000 บาท และจากนโยบายนี้เองเป็นปัจจัยสำคัญทำให้พรรคการเมืองบางพรรคชนะการเลือกตั้งและนำมาปฏิบัติทันทีเมื่อเข้ามาบริหารประเทศเมื่อรัฐบาลนำนโยบายรับจำนำข้าวไปปฏิบัติในรอบการผลิต พ.ศ. 2554/2555 และ 2555/2556 ในปี การผลิต 2556/2557 ไม่สามารถจ่ายค่าจำนำข้าวให้ชาวนาได้ เพราะเงินที่ใช้ในการหมุนเวียนรับจำนำข้าวไม่เพียงพอและรัฐบาลระบายข้าวได้น้อยมากพบว่าโครงการนี้ได้มีปัญหาตามมาหลายประการที่ทำให้ชาวนาไม่ได้รับเงินค่าจำนำข้าว ได้แก่ ปัญหาการทุจริตปัญหาแจ้งจำนวนข้าวเข้าโครงการเกินความจริง ปัญหาข้าวจากต่างประเทศเข้ามาสวมสิทธิ์ปัญหาการผลิตข้าวคุณภาพต่ำเป็นต้นจากปัญหาดังกล่าวเป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากนโยบายจำนำข้าวอย่างเร่งด่วนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ