การศึกษาวิเคราะห์บทละครสันสกฤตเรื่องรัตนาวลี ของพระเจ้าศรีหรรษวรรธนะ

Main Article Content

ชลภัสสรณ์ บินอิบรอฮีม

บทคัดย่อ

เรื่องรัตนาวลีเป็นบทละครภาษาสันสกฤต มีความยาว 4 องค์ ประพันธ์โดย พระเจ้าศรีหรรษวรรธนะ ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ. 590–647 ทรงเป็นจักรพรรดิผู้ครอบครองดินแดนทางตอนเหนือของอินเดีย ระหว่าง ค.ศ. 606–647 เนื้อหาในเรื่องรัตนาวลีนั้นเป็นละครสันสกฤตเกี่ยวกับความรักของพระราชาอุทยนะแห่งวัตสะกับนางสาคริกา หรือเจ้าหญิงรัตนาวลีแห่งลังกา นางข้าหลวงของพระมเหสีวาสวทัตตา บทละครรัตนาวลีมี 4 องค์ ประกอบด้วยบทสนทนาเป็นร้อยแก้ว และบทร้อยกรองสลับกัน โดยมีบทสนทนาร้อยแก้ว 554 ครั้ง และบทร้อยกรอง 87 บท ภาษาที่ใช้ในบทละครรัตนาวลีนั้นใช้ภาษาสันสกฤตเป็นหลัก คือในบทบรรยาย และตัวละครชั้นสูง ส่วนตัวละครหญิงและคนใช้จะใช้ภาษาปรากฤต อย่างไรก็ตาม ต้นฉบับที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แสดงไว้เฉพาะภาษาสันสกฤต บทละครรัตนาวลีใช้ฉันท์ทั้งหมด 13 ชนิด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กุสุมา รักษมณี. (2549). การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

กำธร ทองประดู่,พระมหา. (2548). การศึกษาเชิงวิเคราะห์ศฤงคารรสในบทละครสันสกฤตเรื่องปรียทรรศิก สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

จำลอง สารพัดนึก. (2546). ประวัติวรรณคดีสันสกฤต 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ดารณี บูรณวัฒน์. (2522). อุปมาในบทละครสันสกฤต ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4–12. วิทยานิพนธ์อักษร ศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.