วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ  เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ กำหนดพิมพ์ปีละ ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เผยแพร่แล้ว: 19.12.2018

การประดิษฐ์ศิราภรณ์ประดับศีรษะนางอัปสราจากภาพจำหลักปราสาทขอม

สมหมาย มุ่งศิลธรรม, อัชราพร สุขทอง, คนึงนิตย์ ไสยโสภณ

12-19

การสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม

บุญมี โททำ, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร, สัญญา เคณาภูมิ

105-122

การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน, ปริวัตร ป้องพาล, ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ, สัญญา เคณาภูมิ, พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม,

169-181