สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจนำเที่ยวไทยและแนวทางการปรับตัว ของธุรกิจนำเที่ยวในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

Main Article Content

จักรวาล วงศ์มณี

บทคัดย่อ

การประกอบธุรกิจนำเที่ยวของไทยในปัจจุบันมีความท้าทายเป็นอย่างมาก เนื่องจากกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตามกระแสหลักของโลก (Mega Trends) อาทิ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของโลก การสลับขั้วเศรษฐกิจ สู่กลุ่ม BRIC ได้แก่ ประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีประชากรมากที่สุดและมีอำนาจซื้อมากที่สุดในโลก การเข้าสู่สังคมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนกระแสการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพและความปลอดภัย สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ทำให้รสนิยมในการเดินทางท่องเที่ยวเปลี่ยนไป อีกทั้งสถานการณ์ภายในประเทศ ได้แก่ การแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงของธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศสถานการณ์การเมืองที่ยังไม่มั่นคง ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินกิจการของธุรกิจนำเที่ยวด้วยเช่นกัน บทความนี้มีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจนำเที่ยวไทย และเพื่อหาแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจนำเที่ยวไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปในอนาคต

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรมการท่องเที่ยว. สถิตินักท่องเที่ยวระหว่างปี พ.ศ.2554–2559. สืบค้นจาก https://newdot2.samartmultimedia.com/subweb/listcontent/6/167/276

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2558). ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560.

ชญานันท์ ใสกระจ่าง. (2558). แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของบริษัทนำเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล และคณะ. (2559). คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบการในธุรกิจนำ เที่ยวและมัคคุเทศก์ของไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, 4(2), 104-115.

ธนภร พูลเพิ่ม. (2559, 2 ธันวาคม). ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี. สัมภาษณ์.